Pergamene samostana Sv. Dominika u Zadru

Fond HR-DAZD-338, Dominikanski samostan Sv. Dominika (1066. – 1807.) koji se čuva u Državnom arhivu u Zadru jedan je od najstarijih i najvrjednijih fondova hrvatske arhivske baštine. Sadrži pojedinačne dokumente, rukopise, tiskovine i 638 pergamena u vremenskom rasponu od 6 stoljeća, točnije od 1184. do 1786. godine.

Samostan je utemeljen 1228. godine, samo nekoliko godina nakon dolaska dominikanaca u Dalmaciju i, po starosti, drugi je dominikanski samostan u Hrvatskoj, nakon onoga u Dubrovniku koji je osnovan 1225. godine. Od osnutka je u sastavu Ugarske dominikanske provincije sa sjedištem u Budimu, ali najkasnije od 1266. godine s posebnim vikarom. U Zadru im je dodijeljen samostan i crkva sv. Platona koju su nadogradili i uredili te im je od tada, pa sve do gašenja samostana 1808. godine njihovo stalno obitavalište. Samostan je ubrzo dobio darove crkvenih i svjetovnih dostojanstvenika. Bulom pape Urbana VI. od 3. ožujka 1380., osnovana je posebna Provincija Dalmacija, kojoj su pripali svi samostani uz obalu od Istre do Drača. Od Provincije Dalmacije odvojili su se samostani na području Dubrovačke Republike te osnovali vlastitu Dubrovačku kongregaciju (1487. – 1835.).

Dominikanska Provincija Dalmacija već je 1396. godine u Zadru osnovala visokoškolski studij studium generale, a 1553. godine prvi je u našim krajevima stekao pravo podjeljivanja doktorata. U 16. stoljeću samostan Sv. Dominika otvara i školu u kojoj se klerike i svjetovnjake poučava slobodnim vještinama. Nakon ukinuća samostana odredbom Vicka Dandola od 7. siječnja 1808. samostanski arhiv je prenesen u prostorije Generalnog providurstva. U vrijeme Drugog svjetskog rata spisi su bili odneseni u Italiju u kolovozu 1943., ali su vraćeni restitucijom nakon 1949. godine i pohranjeni u Državnom arhivu u Zadru.

Regesta Godina isprave
1.1184. Bračni ugovor. Ženi se sluga s dopuštenjem gospodara, objavljeno u H. Böttner, L' archivio degli atti antichi presso la I.R. Luogotenenza dalmata, Prospetto sommario parte II. del archivio del monastero di S. Domenico in Zara, Zadar, 1905. (Tabularium, arhivi u Dalmaciji, dio II) (u daljnjem tekstu: Böttner) str. 3. br. 1. 1184.
2. 1222. siječanj. Isprava kojom se nekoj robinji poklanja sloboda. Böttner, II. br.2. str. 3. CD III.str.456. 1222.
3. 1233. 14. lipnja. Senj. Svjedočanstvo povodom tužbe nekog zadarskog brodara da su ga prevarili njegovi drugovi u poslu, Giacopo de Verona i Gabriele, sin Palavicina iz Mletaka, prevarili. Böttner II. br.3. str.3. CD III. str.459-460. 1233.
4. 1224. 13. veljače. Cres. Kupoprodaja kuće u Osoru. Böttner, II. br.4. str.3. 1224.
5.1236. 1. veljače. Zadar. Ugovor o kolonatu. Kolon daje vlasniku polovicu ljetine. Böttner II. br.5. str.4. 1236.
6.1237. 2. studenog. Zadar. Ugovor o kolonatu. Böttner, II. br. 6. str.4. CD IV. str.39-40. 1237.
7. 1244. siječanj. Zadar. Zadarski knez dodjeljuje sa svojim savjetnicima, ocima dominikancima prostor za crkvu. Böttner, II. br.7. str.4. 1244.
8. 1245. 19. prosinca. Lyon. Papa Inocent IV. preporuča zadarskom nadbiskupu da dominikancima dade obitavalište. Böttner. 1245.
9. 1245. 19. prosinca. Lyon. Papa Inocent IV. preporuča opatu samostana sv. Kuzme i Damjana u Tkonu da prepusti dominikancima obitavalište. Böttner, II. br. 9. str. 4. 1245.
10. 1248. 8. travnja. Zadar. Opatica samostana sv. Platona prepušta zadarskim dominikancima crkvu sa samostanom i vrtom. Dodjeljuje je nadbiskup Lovrinac. Böttner, II. br. 10. str. 5. O značaju dominikanaca CD. IV. 347-48; D. Farlati, Ill. sacr. V. str. 608. Kukuljević, Reg. no. 546. 1248.
11. 1248. 16. lipnja Zadar. Bona, opatica samostana sv. Platona, sa svoje strane ustupa crkvu i samostan s vrtom dominikancima, Böttner, II. br. 11 str. 5, CD. IV. 355-56, D. Furlati, Ill. sacr. V. str. 607. J. Kukuljević, Reg. no. 550 1248.
12. 1248. 7. studenoga. Mleci. Dužd Giacomo Tiepolo traži od zadarskog kneza Angela Maurocene da ga izvjesti o sporu Zadrana i dominikanaca oko nekih posjeda. O sporu je doznao iz žalbe dominikanaca. Böttner, II. br. 12 str. 5. CD. IV. str. 372-73, J. Lučić, De negro l. IV. C. VII; D. Farlati, Il. sacr. V. 76, J. Kukuljević, Reg. br. 537 (1247) i br. 558 (1248). 1248.
13. 1249. 12. siječnja. Zadar. Oporuka Šimuše, žene Mihovila Kačića, u korist samostana. Böttner, II. br. 12 str. 5. 1249.
14. 1249. 14. siječnja. Zadar. Opet oporuka Šimuše, žene Mihovila Kačića, u korist samostana. Bottner II, br. 14. str. 5. CD. IV. str. 401-02. 1249.
15. 1252. 8. listopada. Zadar. Darovnica nećaku neke zemlje u Gaženici kraj Zadra. Obveze davanja dijela ljetine za slučaj daljnje prodaje te zemlje. Bottner II. br. 15 str. 6 CD. IV. 51. 1252.
16. 1256. 3. ožujka. Zadar. Darovnica vrta samostana sv. Dominika. Böttner, II. br. 16. str. 6. CD. V. str. 4. 1256.
17. 1260. 2. veljače. Petronja, sin Lampredija svjedoči da neke zemlje pripadaju nekim samostanima. Böttner, II.br.17.str.6. CD V.str.153-154. 1260.
18. 1265. 6. ožujka. Zadar. Kupoprodaja zemlje za 12 libara malih mletačkih novaca. Kupac je Nikola Matafar. Böttner, II.br.18.str.6. CD V.str.333-334. 1265.
19. 1266. 16. srpnja. Zadar. Ladislav ostavlja dominikancima na čuvanje neke predmete Lovrinca, meštra hospitalaca. Böttner, II.br.19,str.6. 1266.
20. 1267. 6. veljače. Viterbo. Bula pape Klementa IV. Povlastice zadarskim dominikancima. Isprava je prijepis Henrika, vesprimskog biskupa, iz 29. 09. 1330., koji se iskazuje kao prepisivač. Böttner,II.br.20.str.7. 1267.
21. 1267. 15. ožujka. Perugia. Papa Klement IV. obećava oprost svima koji će prisustvovati posvećenju crkve samostana sv. Dominika u Zadru. Böttner, II.br. 21.str.7. CD V. str.370-371. 1267.
22. 1267. 13. ožujka. Perugia. Papa Klement IV. obećava oprost svima koji pripomognu izgradnju crkve samostana Dominikanaca u Zadru (sv.Platon). Böttner,II.br.22.str.7. CD V. str.371-372. 1267.
23. 1268. 9. lipnja. Viterbo. Papa Klement IV. nalaže zadarskom nadbiskupu da zaštiti samostan sv. Dominika kojeg ozbiljno ugrožavaju. Böttner II.br.23.str.7. CD V.str.432. 1268.
24. 1274. 13. ožujka. Trogir. Darovnica u korist samostana sv. Dominika u Zadru. Daruju se kuća i vinogradi. Böttner,II.br.25.str.89-90. 1247.
25. 1275. 11. ožujka. Zadar. Kupoprodaja neke zemlje za 90 libara malih mletačkih novaca. Böttner,II.br.25.str.7. CD VI. str.160. 1275.
26. 1275. 7. srpnja. Zadar. Krivična parnica zbog ubojstva i paleža. Sukobi su zbog ometanja posjeda. Böttner,II.br.26.str.8. CD VI.str.111-112. 1275.
27. 1275. 6. listopada. Zadar. Izmirenje u parnici iz br. 26. Plaća se krvarina. Böttner, II. br. 27. str. 8. CD. VI. str. 128. 1275.
28. 1276. 4. ožujka. Zadar. Krvavina od 40 romanata. Priznanica za primljenih 20 romanata. Böttner II. br. 28. str. 8. CD. VI. str. 159. 1276.
29. 1276. 13. listopada. Viterbo. Papa Ivan XXI. traži od zadarskog nadbiskupa da zaštiti zadarske dominikance od nasilja ninskih župana tako što će im zaprijetiti izopćenjem. Böttner II. br. 29. str. 8. CD. VI. str. 175-76. Farleti ill. sacr. str. 80. Wengel CD. Cuped. cont. XII. str. 176-7. Kukuljević, Reg. br. 1195. 1276.
30. 1278. 12. kolovoza. Krbavski knezovi Matija i Bartul Gušić prodaju neku svoju zemlju u Kruševu Kosi Saladinu, Damjanu i Grgi Zloradu za 100 libara malih mletačkih novaca. Böttner, II. br. 30. str. 8. CD. VI. str. 253-54. 1278.
31. 1278. 5. rujna. Zadar. Kuća i ostala imovina oporučno se ostavlja samostanu sv. Dominika. Böttner II, br. 31. str. 9. 1278.
32. 1280. 10. siječnja. Zadar. Patrijarh Grada posvećuje oltar sv. Marka u dominikanskoj crkvi u Zadru. Böttner II. br. 32. str. 9. CD. VI. str. 333-34. 1280.
33. 1280. 9. lipnja. Zadar. Kupoprodaja nekih zemalja u okolici Zadra za 300 libri malih mletačkih novaca. Isprava je pisana na talijanskom jeziku, prijevod. Böttner, II. br. 33. str. 9. CD. VI. 347-48. 1280.
34. 1283. 15. prosinca. Krk. Kupoprodaja nekog vrta na Krku za 5 malih romanata. Böttner II. br. 34. str. 9. CD. VI. str. 451-52. 1283.
35. 1284. Zadar. Isprava kojom zadarski dominikanci vraćaju ninskim redovnicama jedan misal, brevijar i još neke stvari. Böttner II, br. 35. str. 9. 1284.
36. 1287. 25. listopada. Rim. Kardinal Comes prepisuje bulu Pape Klementa IV. (vidi br. 23. ovog inventara). Böttner II. br. 36. str. 8. CD. VI. str. 600-601. 1287.
37. 1290. 8. srpnja. Zadar. Oporuka u korist samostana sv. Dominika u Zadru. Böttner II. br. 37. str. 10. 1290.
38. 1291. 3. listopada. Nin. Domina Kuzmin zapisuje svu svoju imovinu ženi Mari koju jako voli. Böttner. II. br. 38. str. 10. CD. VII. STR. 50-51. 1291.
39. 1292. 22. prosinca. Zadar. Kupoprodaja kulture na zemlji samostana sv. Marije za 8 libara malih mletačkih novaca s dopuštenjem opatice samostana. Böttner II. str. 39. CD. VII. str. 116-17. 1292.
40. 1294. 2. siječnja. Zadar. Obveznica za 20 novčića velikih mletačkih novaca. Böttner II. br. 40. str. 10. 1294.
41. 1296. 3. ožujka. Zadar. Kupoprodaja loze na feudalčevoj zemlji za 24 libre malih mletačkih novaca. Böttner II. br. 41. str. 10-11. CD. VII. str. 265-64. 1296.
42. 1297. 3. veljače. Zadar. Dioba imovine. Böttner, II. br. 42. str. 11. 1297.
43. 1298. 7. studenoga. Zadar. Oporuka Ivana Civalelisa. Böttner II. br. 43. str. 11. 1298.
44. 1302. 7. lipnja. Zadar. Pitanje izuzeća samostana klarisa iz desetine. Böttner II, br. 44. str. 11. 1302.
45. 1303. 16. lipnja (srpnja). Beč. Papinski legat Nikola, oštrijski biskup obećava oprost svima koji budu podizali crkvu sv. Platona u Zadru. Böttner, II, br. 45. str.11. CD. VII. str. 29-30. 1303.
46. 1030. 23. prosinca. Lateran. Papa Benedikt XI. podređuje samostan redovnica sv. Marije de Altaripe kraj Zadra dominikancima. Böttner, II. br.46. CD.VIII. str.63-64. 1030.
47. 1304. 7. svibnja. Zadar. Kupoprodaja neke zemlje u blizini Zadra za 7 libara velikih mletačkih novaca. Böttner II. br. 47. str. 12. 1304.
48. 1304. 12. srpnja. Zadar. Kupoprodaja neke zemlje za 80 libara malih mletačkih novaca. Böttner II, br. 48. str. 12. CD. VIII. 85-86. 1304.
49. 1307. 12. prosinca. Zadar. Kupoprodaja loze na feudalčevoj zemlji. Böttner II, br. 49. str. 12. 1307.
50. 1308. Zadar. Zemlja se prodaje na dražbi da bi se namirio dug od 250 libara malih mletačkih novaca. Böttner, II. br. 50. str. 12. CD. VIII. str. 243-45. 1308.
51. 1310. 14. studenoga. Zadar. Braća Qualis dijele svoju imovinu, zemlje, kuće. Böttner II. br. 51. str. 13. CD. VIII. str. 268. 1310.
52. 1313. 8. veljače. Zadar. Darovnica jedne zgrade u Zadru. Böttner II. br. 52. str. 13. 1313.
53. 1313. 15. ožujka. Zadar. Sporazum koji završava predajom i darovnicom neke zemlje u Lukoranu. Böttner II, br. 53, str. 13. 1313.
54. 1313. 3. prosinca. Zadar. Kupoprodaja loze na feudalčevoj zemlji za 7 libara malih mletačkih novaca. Böttner II, br. 54. str. 13. CD. VIII. str. 346-47. 1313.
55. 1315. 6. travnja. Zadar. Kupoprodaja vinograda za 34 libre malih mletačkih novaca. Böttner II, br. 55. str. 14. 1315.
56. 1316. 23. travnja. Zadar. Darovnica zemljišta u blizini samostana sv. Dominika istom samostanu. Böttner, II, br. 56. str. 14. 1316.
57. 1318. 10. travnja. Visočane. Parnica zbog nekog vinograda u kojoj je u „secundum consuetudinem Croacie“ presudio ban Mladen II. Böttner II, br. 57. str. 14. CD. VIII. str. 497-99. 1318.
58. 1321. 22. ožujka. Zadar. Priznanica za 40 libara velikih mletačkih novaca. Böttner II, br. 58, str. 14. 1321.
59. 1322. 3. travnja. Zadar. Oporuka u korist samostana sv. Dominika. Böttner II, br. 59, str. 14. Stara signatura 701. 1322.
60. 1322. 12. veljače. Hrašćani. Ban Mladen II. Šubić presuđuje "ut est consuetudo Croacie" i miri u parnici zbog nekih zemalja u Krnezi kraj Dlamočana i u Krbavskom lugu. Böttner II. br. 60. str. 15. CD. IX. str. 52-53. 1322.
61. 1323. 15. kolovoza. Zadar. Črnje Fanfogna, odvjetnik samostana sv. Krševana vraća punomoć i odriče se službe zbog prezauzetosti. Böttner II. br. 61. str. 15. CD. IX. str. 130. 1323.
62. 1325. 5. rujna. Zadar. Oporuka Agape Zlorado. Ostavlja novac samostanima, a imovinu i novac djeci, pa unucima. Böttner, II.br.62.str.15. CD IX.str.259-260. 1325.
63. 1326. 27. travnja. Zadar. Ugovor o isporuci žita. Za žito se plaća 272 libra. Böttner, II.br.63.str.15. CD IX.str.290. 1326.
64. 1329. 3. lipnja. Kupoprodaja kuće u Zadru za 100 libara malih mletačkih novaca. Böttner, II.br.64.str.15-16. 1329.
65. 1330. 6. rujna. Zadar. Sklapa se sporazum zbog dugovanja 8 libara. Böttner, II.br.65.str.16. 1330.
66. 1330. 29. rujna. Vesprem. Henrik, vespremski biskup daje svojim redovnicama neke povlastice. Böttner, II.br.66.str.16. 1330.
67. 1332. 10. veljače. Zadar. Kupoprodaja loze na zemlji samostana sv. Marije za 25 libara. Böttner, II.br.67.str.16. 1332.
68. 1332. 19. lipnja. Zadar. Petar Sarčinić primio je novac u Mlecima za plovidbu na galiji za Cipar. Leonard Orešić se obvezuje da će vratiti Petrove obveze s obzirom da on ne ide za Cipar. Böttner, II. br. 68. str. 16. CD. X. str. 19. 1332.
69. 1333. 6. travnja. Zadar. Stana Civalelis pravi oporuku, ostavlja novac samostanima. Böttner, II. br. 69. str. 16. CD. X. str. 92-94. 1333.
70. 1330. 14. ožujka. Zadar. Sporazum zbog neke zemlje uz plaćanje 90 libara malih mletačkih novaca. 1330.
71. 1333. 23. prosinca Zadar. Ugovor za prijevoz robe (drva) od Zadra do Dubrovnika za 10 libara. 1333.
72. 1335. 14. lipnja. Zadar. Brodovlasnici predaju brod kapetanu. 1335.
73. 1336. 28. kolovoza. Zadar. Prodaja pokrivene kuće u Zadru s okućnicom za 350 libara. CD. X. str. 277-78. 1336.
74. 1336. siječanj (?) Zadar. Priznanica za primljenih 50 libara na ime miraza iz nasljedstva žene i vinograd. CD. X. str. 295-96. 1336.
75. 1338. 16. veljače. Zadar. Oporuka u korist samostana sv. Dominika s popisom zemalja. 1338.
76. 1339. 17. ožujka. Zadar. Kupoprodaja nekih zemalja, pašnjaka i vinograda za 70 libara. CD. X. str. 531-33. 1339.
77. 1339. 17. ožujka. Zadar. Prijepis isprave od 76. 1339.
78. 1339. 24. kolovoza. Nin. Ugovor o kolonatu prema kojem kolon prima zemlju da zasadi vinograd. Vlasnik zemlje je iz plemena Kačić. CD. X. 485-86. 1339.
79. 1339. 15. prosinca. Zadar. Isprava u povodu brodoloma jednog mletačkog trgovačkog broda. Ugovor se sklapa da bi se spasila roba i oprema broda. CD. X. str. 508-509. 1339.
80. (1339.?) 1390. 9. siječnja. Stjepan Sopić, zadarski plemić prodaje svoju kuću u Zadru za 50 dukata. 1339.
81. 1340. 18. siječnja. Zadar. Punomoć zastupnika da naplati dugove CD. X. str. 652-54. 1340.
82. 1341. 27. lipnja. Senj. Krbavski biskup Radoslav obećava 40 dana oprosta svima koji će pomoći gradnji crkve u tvrđavi Ostrovici. CD. X. str. 628-29. Farlati, Illyz sacr. IV. 96. 1341.
83. 1341. 15. rujna. Zadar. Priznanica za posuđen novac. CD X. str.637-638. 1341.
84. 1342. 28. siječnja. Zadar. Posudba novaca. 1342.
85. 1342. 28. siječnja. Zadar. Prodaja zemlje na Ugljanu na javnoj dražbi, a po nalogu kneževu. 1342.
86. 1344. 13. prosinca. Zadar. Priznanica za primljenih 35 libara i 8 novčića u ime namirenja duga. Vjerovnik je iz Firenze. CD XI.str.177-178. 1344.
87. 1345. 9. svibnja. Zadar. Obveznica za posuđenih 7 dukata. CD XI.str.200-201. 1345.
88. 1345. 10. studenog.Zadar. Oporuka Zanina de Piloso, dijelom u korist samostana sv. Dominika u Zadru, a i drugih samostana. Novac, solane. CD XI.str.244-248. 1345.
89. Suvremenički prijepis isprave od 88. 1345.
90. 1346. 10. lipnja. Zadar. Oporuka Andrije Zlorada. Ostavlja zemlju ženi zbog njezina miraza. CD XI. str.307-308. 1346.
91. 1347. 8. listopada. Pag. Prodaja zemljišta za gradnju kuće u Pagu kraj crkve sv. Kuzme i Damjana, za 4 libre malih mletačkih novaca. CD XI.str.403. 1347.
92. 1347. 12. listopada. Nin. Samostan sv. Marije u Ninu tuži se Nikoli iz Jakina, meštru dominikanskog reda, zbog nepravilnosti u svom samostanu. Navode se imena redovnica i koliko su godina u samostanu, a potanko se opisuju i nepravilnosti. CD XI. str.404-408. Farlati, Ill.sanum, V.str.77-78.(ulomak). 1347.
93. 1347. 12. listopada. Nin. Parnica prema tužbi iz 92. Redovnice svjedoče pred Nikolom iz Jakina da su vidjele privilegij po kojem spadaju pod pravila sv. Dominika. Protivnice su taj privilegij navodno uništile. CD XI.str.408-410. 1347.
94. 1347. 19. studenog. Zadar. Nikola iz Jakina saziva sastanak redovnika da utvrdi položaj, status i nastanak samostana u Ninu. Imena i iskazi mnogih redovnika. CD XI.str. 421-424. 1347.
95. 1347. 27. studenog. Zadar. Izjave redovnica samostana sv. Marije u Ninu o postanku njihova samostana pred Nikolom iz Jakina. Navode se i njihova imena. CD XI.str.428-429. 1347.
96. 1348.10.veljače. Vrana. Kupoprodaja oranice u Draginiću od 10 gonjaja za 20 libara malih mletačkih novaca. 1348.
97. 1348. 21. veljače. Zadar. Oporuka, kuća u Zadru ostavlja se samostanu sv. Dominika, ostala imovina drugim samostanima u Zadru, dosta novaca. CD XI.str. 501-502. 1348.
98. 1349. 23. veljače. Zadar. Zadarska kurija imenuje izvršitelje oporuke Andrije Zlorada. CD XI.str.582-583. 1349.
99. 1349. 27. ožujka. Zadar. Prijepis oporuke Andrije Zlorada pisan na talijanskom jeziku. CD XI.str.336-342. Izvornik oporuke napisan je 20.siječnja 1347. 1349.
100. 1349. 19. svibnja. Zadar. Priznanica da je vraćen dug od 30 dukata. CD XI.str.530-531. 1349.
101. 1354. 14. svibnja. Udovica Damjana Varikaše prodaje Puciju zidanu kuću pokrivenu crijepom i daskama za 150 dukata. Potanki opis kuće. CD XII.str.240-242. 1354.
102. 1359. 1. listopada. Nin. Kupoprodaja dva gonjaja zemlje za 10 libara malih mletačkih novaca. CD. XII. str. 629.-30. 1359.
103. 1359. 28. prosinca. Zadar. Oporuka Kose Saladina, vlastelina, imovinu ostavlja sinovima. 1359.
104. 1360. 12. siječnja (prema indikciji 1361.) Zadar. Kupoprodaja zemlje za 20 dukata. CD. XIII. str. 94-96. 1360.
105. 1361. 24. kolovoza. Zadar. Posvećenje triju oltara u dominikanskoj crkvi u Zadru i oprost svima koji posjete tu crkvu. CD. XIII. str. 170-71. Farlati, Illys. sacra. IV. 19-20. 1361.
106. 1363. 18. veljače (prema indikciji 1364.). Zadar. Kupoprodaja neke livade za 60 libara malih mletačkih novaca. CD. XIII. 335-36. 1363.
107. 1364. 16. lipnja. Zadar. Frane Zadulin daje zemlju kolonima. CD. XIII. str. 381-82. 1364.
108. 1367. 4. srpnja. Zadar. Oporuka Ivana Hvale koji ostavlja imovinu ženi i djeci, spominje se mogućnost da se žena ponovo uda i uvjeti u tom slučaju. CD. XIV. str. 53-54. 1367.
109. 1367. 4. prosinca. Zadar. (prema indikciji 1368.). Damjan Našić prepušta samostanu sv. Dominika neko zemljište u Zadru s tim da redovnici čitaju mise za pokoj njegove duše. 1367.
110. 1367. Zadar. Zamjena nekih kolonatskih prava u Kukljici. 1367.
111. 1368. 6. ožujka. Nin. Trvenja u samostanu sv. Marije zbog pitanja koja će redovnica držati ključeve. CD. XIV. str. 120-21. Parnica samostana i kurije. 1368.
112. 1368. 18. svibnja. Zadar. Nadbiskup zadarski potvrđuje da je primio 78 dukata i 24 novčića za 684 košare maslina, dakle po cijeni od 9 novčića po košari. CD. XIV. str. 132-33. 1368.
113. 1368. 6. ožujka. Nin. Prijepis isprave od 111. 1368.
114. 1370. 5. kolovoza. Zadar. Kupoprodaja zemljišta za gradnju u Zadru. 1370.
115. 1370. 5. studenoga (prema indikciji 1371.) Zadar. Sluškinja obitelji Varikaša potvrđuje da je primila 10 novčića velikih mletačkih novaca, pa 12 novčića malih iz oporuke Mate Fanfogne. 1370.
116. 1371. 28. veljače (po indikciji 1372.) Zadar. Sporazum o tome kome će jedna strana prodati neku zemlju. Kao cijena spominje se 300 zlatnih fiorina. CD. XIV. str. 401-03. 1371.
117. 1371. 21. lipnja Zadar. Ostavinska rasprava sa sporom oko nasljednog prava. CD. XIV. str. 356-57. 1371.
118. 1371. 22. lipnja Zadar. Priznanica nekog Mlečića da mu je vraćen dug od 35 zlatnih fiorina. CD. XIV. str. 357-58. 1371.
119. 1371. 11. studenog (prema indikciji 1372.) Zadar. Izvršitelj oporuke Ivana Varikaše, isplaćuje nekoj redovnici 4 dukata iz te oporuke. CD. XIV. str. 380-81. 1371.
120. 1371. 21. studenoga (prema indikciji 1372.) Zadar. Stjepan Qualis iz Zadra pravi oporuku. Od tog novca će se, između ostaloga, na Pašmanu sagraditi crkva sv. Nikole, dok ostalo ostavlja gubavcima. CD. XIV. str. 386-89. 1371.
121. 1374. 18. siječnja (prema indikciji 1373.) Zadar. Prodana zemlja na Ižu vraća se uz povrat kupoprodajnog iznosa od 30 zlatnih fiorina. CD. XV. str.95-96. 1374.
122. 1373. 14. svibnja (prema indikciji 1374.) Parnica samostana sv. Dominika i nadstojnice samostana sv. Dimitrija u Zadru zbog 300 libri. 1373.
123. 1374. 27. kolovoza. Kupoprodaja gradilišta u Zadru za 60 zlatnih fiorina. CD. XV. str. 54-55. 1374.
124. 1374. 2. listopada (prema indikciji 1375.) Zadar. Kupoprodaja zemlje za 60 libara malih mletačkih novaca. 1374.
125. 1377. 19. veljače (prema indikciji 1378.) Zadar. Parnica samostana sv. Dominika zbog posjeda solana na Pagu. CD XV.str.345-347. 1377.
126. 1377. 17. rujna. Zadar. Sastanak redovnika uz navode njihovih imena zbog iznajmljivanja nekog gradilišta za 200 libara godišnje. 1377.
127. 1377. 1. siječnja. Izvornik isprave od 126. On je vrlo teško čitljiv jer su se slova istrla. 1377.
128. 1379. 8. lipnja. Zadar. Salvatus pok. Jakova iz Jakina pravi oporuku, dijelom u korist samostana sv. Dominika. CD XVI. str.26-27. 1379.
129. 1380. 28. rujna. Zadar. Kupoprodaja dvaju kuća u Zadru uz izuzeće dućana za 200 dukata. CD XVI. str.119-121. 1380.
130. 1381. 16. listopada.Zadar. Ugovor o kolonatu. CD XVI.str.224-225. 1381.
131. 1380. 3. ožujka. Rim. Bula pape Urbana VI. o osnivanju dominikanske pokrajine u Dalmaciji. Prijepis na papiru iz 17.st. CD XVI.str.70-71. Farlati, Illy.s.VI.139-140.; Rippol-B., Bullarum ordinis praedicatorum II. 297.;Fejer, Cod.dipl.Hung.IX,7,416-419. 1380.
132. 1381. 11. listopada (prema indikciji 1382.) Zadar. Kupoprodaja 25 gonjaja zemlje pod različitim kulturama, šuma i pašnjaka za 190 dukata. CD XVI. str.221-223. 1381.
133. 1381. 28. listopada (prema indikciji 1382.) Zadar. Kupoprodaja drvene kuće u Zadru za 116 libara. Kuća je pokrivena i nalazi se na tuđoj zemlji. CD XVI.str.228-229. 1381.
134. 1382. 27. lipnja. Zadar. Kninski biskup Pavao dariva zadarskim dominikancima desetinu žita i vina što mu daju koloni. CD XVI.str.293. 1382.
135. 1384. 15. veljače. Zadar. Kupoprodaja triju gonjaja vinograda na Dugom otoku za 50 libara malih mletačkih novaca. CD XVI.str.443-444. 1384.
136. 1383. prosinac. Oporuka Kolana de Begne. CD XVI.str.430-432. 1383.
137. 1384. 16. listopada. Kupoprodaja neke zemlje. 1384.
138. 1385.24.ožujka. Zadar. Ostavinska parnica prema oporuci Margarite Saladinis, prema kojoj izvršitelji oporuke moraju platiti samostanu sv. Platona 100 dukata. CD XVI. str. 514-515. 1385.
139. 1384. 7. travnja. Kupoprodaja zemlje na otoku Pašmanu za 70 libara malih mletačkih novaca. CD. XVI. 459-61. 1384.
140. 1384. 26. prosinca. Zadar (prema indikciji 1385.). Marija, udova Ivana Qualis, pravi oporuku. Ostavlja novaca dominikancima za popravak samostana. 1384.
141. 1386. 30. ožujka. Zadar. Bračni ugovor, miraz od 40 libara i 50 novčića u zlatu i drugim pokretnim stvarima. 1386.
142. 1386. 30. ožujka. Zadar. Bračni ugovor, miraz od 300 libara malih mletačkih novaca. 1386.
143. 1386. 4. travnja. Zadar. Parnica samostana sv. Dominika. 1386.
143. a) 1389. 16 prosinca. Zadar. Oporuka, u prvom redu u korist samostana sv. Dominika u Zadru. 1389.
144. 1387. 26. travnja. Zadar. Oporuka u korist samostana sv. Dominika. 1387.
145. 1388. 16. studenoga (prema indikciji 1389.) Zadar. Darovnica nekog gradilišta u Zadru. 1388.
146. 1391. 10. srpnja. Rim. Povlastice pape Bonifacija IX. redovnicama reda sv. Dominika u Ninu. 1391.
147. 1391. 16. prosinca. Rim. Bonifacije IX. određuje položaj ninskih redovnica prema biskupu. 1391.
148. 1392. 17. ožujka (prema indikciji 1393.) Zadar. Oporuka Dobre Belonić, pored ostalog u korist samostana sv. Dominika. 1392.
149. 1393. 24. listopada (prema indikciji 1394.). Prodaja maslinika na Bokanjcu na dražbi za 80 libara. 1393.
150. 1392. 29. lipnja. Zadar. Oporuka u korist dominikanaca i franjevaca male braće u Zadru. 1392.
151. 1394. 7. lipnja. Zadar. Kupoprodaja nekih oranica, vinograda i maslinika, 24 gonjaja u Paprati za 150 dukata. 1394.
152. 1396. 16. lipnja. Zadar. Oporuka; pored ostalog, u korist samostana sv. Dominika u Zadru. 1396.
153. 1396. 9. rujna. Zadar. Obveznica za posuđen novac, Peter de Gallo posuđuje od Marije Bisanto. 1396.
154. 1396. 4. listopada. Zadar. Nasljednici naplaćuju pokojnikovu pozajmicu i nagađaju se s dužnikom. 1396.
155. 1396.15.rujna (po indikciji 1397.) Zadar. Vlastelinka Prodana Zloradić pravi oporuku. Bit će sahranjena u dominikanskoj crkvi te samostanu ostavlja novaca. Ostavlja pojedinačnim redovnicima iznose da joj govore mise, ostavlja i drugim samostanima. 1396.
156. 1397.28.lipnja. Zadar. Parnica samostana sv. Dominika zbog 20 dukata koliko vrijedi srebrni pehar iz nasljedstva. 1397.
157. 1397.29.rujna (prema indikciji 1398.). Kupoprodaja drvene kućice u Zadru uz samostan sv. Dominika koja se prije iznajmljivala. 1397.
158. 1397.16.prosinca (prema indikciji 1398.) Zadar. Ostavinska rasprava zbog nasljedstva udovice Grge Saladina u korist samostana sv. Dominika. 1397.
159. 1400.28.siječnja. Zadar. Redovnik Tome naručuje kod stolara Nikole Arluzanića dva drvena ormara za 100 dukata. 1400.
160. 1399.21.siječnja. Mleci. Dužd Antonio Venerio imenuje punomoćnika u Zadru, prijepis. 1399.
161. 1399.24.ožujka. Zadar. Parnica opunomoćenika iz br.160. i njegov sporazum u Ninu. 1399.
162. 1392.12.kolovoza. Oporuka Federika Našića, dijelom u korist samostana sv. Dominika. 1392.
163. 1400.10.listopada. Zadar. Kupoprodaja loze na feudalčevoj zemlji s njegovim dopuštenjem za 20 libara malih mletačkih novaca. 1400.
164. 1400.16.studenog. Zadar. Parnica samostana sv. Dominika zbog 300 dukata iz ostavštine Augustina de Bicte. 1400.
165. 1402. 4. veljače. Zadar. Samostan sv. Dominika daje u zakup zemlju u Crnodolu. 1402.
166. 1402. 26. listopada. Zadar. Kupoprodaja kuće u Zadru za 150 dukata. Isprava je duboko izjedena na lijevom rubu pa je stoga u jednom dijelu nečitljiva. 1402.
167. 1403. 8. svibnja. Zadar. Kupoprodaja drvene pokrivene kuće za 26 libara malih mletačkih novaca. 1403.
168. 1404. 25. studenoga. Zadar. Prodaja neke zemlje na dražbi, maslinik. 1404.
169. 1406. 12. siječnja. Zadar. Petar Ivan Pivac (de Gallo) pravi oporuku. Miscellanea I. Zadar 1949. str. 27. 1406.
170. 1406. 19. svibnja. Zadar. Zadarski kaptol opunomoćuje Pronadona Matafara da ostvari njegova prava u Novalji, što proističu iz povlastica koja mu je dao ugarski knez Ladislav. 1406.
171. 1407. 7. srpnja. Zadar. Ivan de Viktor ostavlja oporučno neki iznos za popravak samostana sv. Dominika. 1407.
172. 1408. 28. lipnja. Zadar. Kupoprodaja loze na feudalčevoj zemlji u Sukošanu za 60 libara malih mletačkih novaca. 1408.
173. 1410. 9. veljače. Zadar. Kupoprodaja pokrivene drvene kuće u Zadru na zemlji samostana sv. Dominika (kojem plaća 40 novčića godišnje najma) za 30 libara malih mletačkih novaca. 1410.
174. 1410. 14. rujna Zadar. Samostan sv. Dominika iznajmljuje gradilište u Zadru za 1 dukat godišnje. 1410.
175. 1410. 16. prosinca. Zadar. Parnica zbog duga od 50 libara i 70 novčića malih mletačkih novaca. 1410.
176. 1411. 27. kolovoza. Zadar. Kupoprodaja 26 gonjaja vinograda i voćnjaka za 210 dukata. 1411.
177. 1411. 12. srpnja. Zadar. Odluka da se imanje iz isprave od 176 proda na dražbi. 1411.
178. 1411. 2. listopada. Zadar. Izvršavanje odredbi oporuke Jakova Zadulina što se tiče samostana sv. Dominika. 1411.
179. 1412. 2. siječnja. Zadar. Kupoprodaja pokrivene zidarnice u Zadru na Stomorici za 60 libara malih mletačkih novaca. 1412.
180. 1413. 19. travnja. Zadar. Kupoprodaja 50 gonjaja dijelom vinograda pa oranica i pašnjaka na Dugom otoku za 200 zlatnih dukata. 1413.
181. 1413. 23. kolovoza. Nin. Kupoprodaja loze na zemlji samostana sv. Marije. 1413.
182. 1414. 23. kolovoza. Zadar. Kupoprodaja dijelom zidane, a dijelom drvene kuće u Zadru za 80 dukata. 1414.
183. 1414. 26. svibnja. Zadar. Bračni ugovor Margarite Benja, miraz od 50 dukata. 1414.
184. 1416. 9. ožujka. Zadar. Oporuka Dobrola Benje, dijelom u korist samostana sv. Dominika. 1416.
185. 1416. (?) svibanj. Dukala dužda Tomasa Moceniga knezu Giovanniji Loredanu u Zadru iz Mletaka zbog prihoda sa dražbi. 1416.
186. 1417. 13. svibnja. Zadar. Kupoprodaja tri gonjaja maslinika sa 46 maslina na Bokanjcu za 14 dukata. 1417.
187. 1418. 24. studenoga. Zadar. Oporuka, dijelom u korist samostana sv. Dominika. 1418.
188. 1419. 14. ožujka. Zadar. Sporazum u pogledu nekog maslinika koji je oporučno ostavljen samostanu sv. Dominika u Zadru, uvod latinski, tekst talijanski. 1419.
189. 1419. 28. kolovoza. Zadar. Oporuka Stane Benja dijelom u korist samostana sv. Dominika u Zadru. 1419.
190. 1422. 16. listopada. Zadar. Kupoprodaja gradilišta u Zadru s djelomično sagrađenom kućom za 30 dukata. 1422.
191. 1420. 3. srpnja. Zadar. Bračni ugovor, miraz od 200 libara u novcu, srebrnini i odjevnim predmetima. 1420.
192. 1424. 20. studenoga Zadar. Oporuka, oporučiteljica će biti sahranjena u crkvi sv. Platona i ostavlja pojedinim redovnicima i prioru samostana sv. Dominika novac. 1424.
193. 1426. 13. siječnja. Zadar. Javna dražba, prodaje se vinograd, maslinik, voćnjak, iznad zadarske luke i crkve sv. Ivana. 1426.
194. 1425. 5. svibnja. Rialto. Dukala dužda Francesca Foscarinija zbog oporuke Šime Pivca (Gallo) iz Zadra, počinje latinski, a nastavlja se talijanski, potvrđuje se oporuka. 1425.
195. 1425. 15. svibnja. Zadar. Dukala dužda Francesca Foscarinija kojom javlja prijateljima i podložnicima da je potvrdio oporuku Šime Pivca iz Zadra, potvrda mletačkog bilježnika. 1425.
196. 1425. 13. studenoga. Mleci. Dukala kneza Francesca Foscarinija zbog obnove samostana sv. Dominika i naplate troškova iz prihoda solana. 1425.
197. 1425. 13. studenog. Mleci. Dužd u predmetu iz isprave od 196 piše Fantinu de Cha, zadarskom knezu. 1425.
198. 1426. 4. travnja. Zadar. Prema oporuci Šime Benje, samostan sv. Dominika dobiva od njegova sina 16 gonjaja maslinika i vinograda u Crnom i 200 dukata, tal. 1426.
199. 1426. 28. kolovoza. Zadar. Daće na solane u Ninu prema odluci dužda. 1426.
200. 1426. 15. studenoga. Zadar. Spor zbog oporuke Nicolette Victico, dijelom u korist samostana sv. Dominika. 1426.
201. 1427. 19. travnja. Zadar. Margarita Beloti iz Paga poklanja samostanu sv. Dominika pokrivenu zidanicu na području sv.Luke u Zadru, vidi još ispravu 223. 1427.
202. 1427. 13. svibnja. Kupoprodaja loze na zemlji samostana sv. Dominika, na tri gonjaja zemlje u Crnom za 13 zlatnih dukata. 1427.
203. 1427. 01. kolovoza. Zadar. Oporuka Nikolete Zadulin. 1427.
204. 1427. 10. studenog. Kneževa presuda u sporu samostana sv. Dominika zbog neke oporuke. 1427.
205. 1428. 22. rujna. Zadar. Ugovor o kolonatu. Kolon je drvodjelac. 1428.
206. 1429. 8. svibnja. Zadar. Samostan sv. Dominika potvrđuje primitak od 40 dukata iz ostavštine Jurja Venture. 1429.
207. 1429. 7. kolovoza. Zadar. Kupoprodaja 4 gonjaja zemlje za 12 dukata, kupac je zlatar. 1429.
208. 1429. – 1431. Ulomak spora samostana sv. Dominika i Hermaleja Benje koji želi prodati neku zemlju što pripada samostanu. 1429.
209. 1430. 6. siječnja. Zadar. Zlatar daje u zakup maslinik iznad zadarske luke. 1430.
210. 1432. 8. listopada. Zadar. Darovnica otkrivene zidanice samostanu sv. Dominika u Zadru kraj crkve sv. Silvestra. 1432.
211. 1435. 18. travnja. Zadar. Samostan sv. Dominika kupuje zidanicu sa vrtom u Zadru, na Stomorici za 80 zlatnih dukata. 1435.
212. 1436. 12. srpnja. Zadar. Neka zemlja se oporučno ostavlja samostanu sv. Dominika. 1436.
213. 1436. 28. prosinca. Zadar. Oporuka Jurja Longina u korist samostana sv. Dominika, pored ostalog, prijepis iz 17. st. na papiru. 1436.
214. Donji dio isprave od 213 s koroboracijom suca, kneza (novi rukopisi) i bilježnika sa znakom, i recentnim regestom na poleđini, ostatak je odrezan.
215. 1437. 17. siječnja. Zadar. Kupoprodaja loze na dva i po gonjaja feudalčeve zemlje (hospitala) s njegovom privolom za 23 libre i šest novčića malih mletačkih novaca. 1437.
216. 1437. 14. ožujka. Zadar. Presuda kneza u korist samostana sv. Dominika zbog 25 dukata duga. 1437.
217. 1437. 14. ožujka. Zadar. Zadarski knez presuđuje da izvršitelji oporuke pokojnog Čubrile iz Bribira moraju isplatiti 50 libara samostanu sv. Dominika za troškove što su učinjeni i što će se učiniti. 1437.
218. 1438. 4. lipnja. Dukala dužda Francesca Foscarinija kojom regulira prihode zadarskih dominikanaca na molbu njihova provincijala a zbog gradnje kapelice. 1438.
219. 1440. 30. ožujka. Zadar. Udovica potvrđuje primitak svog miraza od 180 libara iz oporuke svog muža ali ističe da to nije sve što treba primiti. 1440.
220. 1441. 9. lipnja. Zadar. Darovnica 20 gonjaja vinograda i maslinika u korist samostana sv. Dominika u Zadru. 1441.
221. 1443. 6.svibnja. Knez presuđuje u sporu oko ostavštine u korist samostana sv. Dominika koji dobija zemlju u Cerodolu.
222. 1443. 22. lipnja. Zadar. Bračni ugovor. Miraz 70 libara malih mletačkih novaca u pokretnoj imovini. 1443.
223. 1433. 1. listopada. Oporuka Margarete Belloti na Pagu, pored ostalog u korist samostana sv. Dominika. 1433.
224. 1444. 8. ožujka. Zadar. Kupoprodaja jednog gonjaja zemlje za 9 libara malih mletačkih novaca. 1444.
225. 1445. 04. ožujka. Rim. Bula pape Eugena IV. kojom redovnice ženskog samostana sv. Dimitrija u Zadru dolaze pod nadzor dominikanaca. 1445.
226. 1446.? Nin. Oporuka , dijelom u korist crkve sv. Ivana u Ninu, zemlja. 1446.
227. 1447. 12. svibnja. Zadar. Parnica zbog 40 dukata ostavljenih oporučno. 1447.
228. 1447.? lipanj. Zadar. Sporazum dominikanaca sa redovnicama sv. Dimitrija o misama koje će kod njih čitati i pjevati. Kopija. 1447.
229. 1449. 8. veljače. Zadar. Oporuka drvodjelca Grge Čvore koji će počivati u crkvi sv. Dominika u Zadru. 1449.
230. 1449. 3. ožujka. Zadar. Kupoprodaja kuće u Zadru. Kuća se ne specificira, a ne navodi se ni cijena. 1449.
231. 1449. 29. ožujka. Zadar. Oporuka u kojoj se pored ostalog samostanu sv. Dominika ostavljaju neke zemlje. 1449.
232. 1453. 5. studenog. Zadar. Ostavinska rasprava prema ispravi iz 231., prema kojoj samostan sv Dominika dobija zemlju. 1453.
233. 1454. 11. studenog. Zadar. Oporuka Jelene Grubonja. 1454.
234. 1454. 24. studenog. Zadar. Parnica zbog 31 libre malih mletačkih novaca. 1454.
235. 1454. 5. prosinca. Zadar. Kupoprodaja drvene pokrivene kuće u Zadru na zemlji bolnice sv. Marka, kojoj se plaća najam od 24 novčića po cijeni od 50 libara. Kupac je vojnik, pješak, Nijemac. 1454.
236. Ulomak neke isprave za koju na poleđini piše da je iz 1455.g. 1455.
237. 1455. 23. listopada. Zadar. Bračni ugovor vlastelinske kćeri, miraz od 300 libara. 1455.
238. 1455. Donji dio ruba isprave s koroboracijom kneza, nadnevak se doznaje iz regesta na poleđini. 1455.
239. 1456. 1. kolovoza. Zadar. Oporuka postolara, sažetak prema izvorniku od 24. lipnja. On će počivati u crkvi sv. Silvestra u Zadru. 1456.
240. 1458. 14. svibnja. Zadar. Parnica zbog najma neke kuće u Zadru za 13 libara. 1458.
241. 1458. 10. rujna. Zadar. Prodaje se na javnoj dražbi 40 gonjaja zemlje, kućica s vrtom, te 11 maslina na otoku. 1458.
242. 1459. 16. travnja. Zadar. Samostan sv. Dominika na dražbi kupuje posjed iz isprave 241 za 240 libara malih mletačkih novaca. 1459.
243. 1459. 20. studenoga. Ugovor o kolanatu, zakupnina se plaća godišnje u novcu, 20 novčića za 5 gonjaja zemlje. 1459.
244. 1460. 16. travnja. Zadar. Parnica zbog pitanja tjeranja sa zemlje. 1460.
245. 1564. 18. travnja. Rim. Papa Pio IV. obećava indulgenciju svima koji posjete crkvu sv. Dominika u Zadru. 1564.
246. 1456. 4. travnja. Zadar. Darovnica dvaju gonjaja neobrađene zemlje na otoku. 1456.
247. 1466. 22. lipnja. Zadar. Maslinik i vinograd prodaju se na dražbi. 1466.
248. 1466. 26. travnja. Zadar. Građanska parnica u kojoj sudi knez. 1466.
249. 1466. 11. veljače. Zadar. Oporuka dijelom u korist samostana sv. Dominika. 1466.
250. 1466. 18. svibnja. Zadar. Darovnica kuće u Zadru. Kuća je dijelom zidana a dijelom drvena, pokrivena. 1466.
251. 1467. 15. veljače. Zadar. Naplata 80 libara na temelju presude. 1467.
252. 1468. Zadar. Parnica zbog 20 libara i 14 novčića, sudi knez. 1468.
253. 1468. 9. svibnja. Zadar. Knez presuđuje u parnici zbog 300 libara. 1468.
254. 1468. 16. rujna. Zadar. Kupoprodaja dva gonjaja u Banju na otoku Pašmanu za 12 libara malih mletačkih novaca. 1468.
255. 1468. 12. listopada. Zadar. Kupoprodaja jednog gonjaja zemlje u mjestu Banj na otoku Pašmanu za 10 libara. 1468.
256. 1369. 28. travnja. Sporazum samostana sv. Dominika o zamjeni nekih zemalja na Ugljanu stečenih oporukom. 1369.
257. 1469. 15. veljače. Zadar. Nadbiskup Valaresso zamjenjuje neke zemlje. Prijepis iz 1499. 26. travnja. 1469.
258. 1469. 6. travnja. Zadar. Kupoprodaja zemlje na otoku Pašmanu, mjestu Banj, dva gonjaja za 25 libara. 1469.
259. 1470. 4. veljače. Zadar. Darovnica nekih nekretnina izvan Zadra zetu uz uvjet da živi s tastom. Postoji prijepis na papiru iz 17.st. 1470.
260. 1470. 14. ožujka. Zadar. Knez Antonius Venerius potvrđuje odluku nadbiskupa Valeressa iz isprave 257. Prijepis iz 1499.26.travnja. 1470.
260.a. 1471. 30. prosinca. Daje se u zakup neka neplodna i kamenita zemlja na Ugljanu za opatiju sv. Mihovila, transkript isprave iz 1499. s koroboracijom na poleđini. 1471.
261. 1472. 5. ožujka. Zadar. Knez Leonardo Calbo potvrđuje odluku iz isprave 257. Prijepis iz 1499. 26. travnja. 1472.
262. 1472. 9.prosinca. Zadar. Parnica zbog 10 libara iz kolonatskog odnosa. 1472.
263. 1472. 16. studenog. Zadar. Parnica zbog neizvršavanja kolonatskih obveza. 1472.
264. 1472. 16. prosinca. Zadar. Parnica zbog odštete od 40 dukata za srebrni kalež. 1472.
265. 1472. 18. prosinca. Zadar. Kupoprodaja kuće u Zadru za 17 i pol dukata, sa zemljom na kojoj je kuća. Kuća je dijelom zidana, a dijelom drvena i pokrivena. 1472.
266. 1473. 16. svibnja. Zadar. Kupoprodaja neke zemlje za 10 libara. 1473.
267. 1474. 3. srpnja. Camerin. Darovnica samostanu sv. Dominika. 1474.
268. 1475. 5. svibnja. Rim. Prijepis svih isprava pape Siksta što se odnose na samostan sv. Mihovila na Ugljanu i na njegove posjede. Prijepis je iz 1499. 26. travnja. 1475.
269. 1475. 30. travnja. Zadar. Knez presuđuje u parnici zbog nekih zemalja. 1475.
270. 1476. 3. veljače. Zadar. Parnica zbog 107 libara koje dobija samostan sv. Dominika od kolona. 1476.
271. 1476. 3. veljače. Parnica zbog 111 libara koje dobija samostan sv. Dominika od kolona. 1476.
271/A. 1476. 10. svibnja. Zadar. Parnica zbog 150 libara koje dobija samostan sv. Dominika na temelju oporuke. 1476.
272. 1476. 30. prosinca. Zadar. Oporuka. 1476.
273. 1477. 10. ožujka. Zadar. Posvećenje oltara u crkvi sv. Platona samostana sv. Dominika u nazočnosti kneza. Miscellanea II – IV. Zadar 1952. str.49. 1477.
274. 1477. 26. travnja. Zadar. Parnična punomoć. 1477.
275. 1478. 9. lipnja. Zadar. Knez presuđuje u parnici zbog 20 libara malih mletačkih novaca, popis parničnih troškova. 1478.
276. 1479. 19. rujna (prema indikciji 1476.). Prodaje se kuća u Zadru na javnoj dražbi. Kuća je dijelom zidana, a dijelom drvena, pokrivena, daje najam od 10 novčića godišnje, a nalazi se u Kovačkoj ulici. 1479.
277. 1479. 21. svibnja. Zadar. Kupoprodaja pet i pol gonjaja zemlje, od toga dva vinograda, ostalo oranica i 96 stopa maslinika za 125 libara. 1479.
279. 1480. 17. lipnja. Mleci. Dukala dužda Giovanija Moceniga zadarskom kapetanu Girolamu Ferru, i knezu Marcu Barbu zbog žalbe dominikanskog provincijala koji želi oslobođenje od plaćanja desetine i zbog najma nekih zgrada vojsci u Zadru. Dužd je na strani samostana. 1480.
280. 1481. 21. listopada. Zadar. Kupoprodaja 8 gonjaja zemlje za 8 zlatnih dukata. 1481.
281. 1481. 17. listopada. Zadar. Oporuka Klare de Primo koja umire od kuge i ostavlja dosta od imetka samostanu sv. Dominika. 1481.
282. 1483. 9. ožujka. Zadar. Bračni ugovor Kolice Civallelis, miraz od 260 dukata. 1483.
283. 1482. 18. ožujka. Zadar. Kupoprodaja drvene kućice kraj sv. Dominika za 70 libara. 1482.
284. 1481. 21. svibnja. Zadar. Iznajmljivanje nekih kuća. 1481.
285. 1482.? Zadar. Kupoprodaja neke kuće u Zadru. 1482.
286. 1482. 28. kolovoza. Zadar. Samostan sv. Dominika vodi i dobija parnicu zbog obnove dijela samostana. 1482.
287. 1483. 18. listopada. Zadar. Dioba imovine među braćom. 1483.
288. 1484. 3. svibnja. Zadar. Odredbe o zemljišnom posjedu opatije sv. Mihovila na otoku Ugljanu. 1484.
289. 1485. 14. svibnja. Mleci. Zlatar daje punomoć za nabavu određene količine materijala. 1485.
290. 1485. 30. lipnja. Zadar. Oporuka, dijelom u korist samostana sv. Dominika, gdje će oporučitelj biti sahranjen. 1485.
291. 1485. 18. prosinca. Zadar. Sporazum samostana sv. Dominika sa susjedom zbog nekih gradnji i dovoda vode. 1485.
292. 1486. Isprava premazana taninom i potpuno nečitljiva. 1468.
293. 1486. 7. rujna. Mleci. Trgovac imenuje opunomoćenika za nabavu robe. 1486.
294. 1487. 12. prosinca. Zadar. Kupoprodaja dva gonjaja zemlje sa 55 libara, kupac je samostan sv. Nikole. 1487.
295. 1488. 20. studenog. Zadar. Darovnica razne pokretne imovine. 1488.
296. 1488. 10. prosinca. Zadar. Ostavinska rasprava i parnica zbog oporuke u korist samostana sv. Dominika. 1488.
297. 1489. 4. svibnja. Zadar. Kupoprodaja drvene kuće u Zadru, pokrivene pločama na zemljištu sv. Marka za 27 libara. 1489.
298. 1489. 6. ožujka. Zadar. Sporazum zbog nekih zemalja. 1489.
299. 1490. 30. travnja. Zadar. Parnica zbog jednog gonjaja zemlje u Babinom Dubu, sudi knez. 1490.
300. 1490. 23. kolovoza. Zadar. Odluka kneza o imovini opatije sv. Mihovila na otoku. 1490.
301. 1490. 15. ožujka. Zadar. Knez donosi presudu u parnici feudalca s kolonom; troškovnik, feudalac je samostan sv. Dominika. 1490.
302. 1490. 22. studenog. Zadar. Oporuka u korist crkve sv. Martina, lazareta i dr. 1490.
303. 1491. 27. travnja. Zadar. Parnica zbog maslinika sa 60 maslina, sudi knez. 1491.
304. 1492. 19.siječnja. Zadar. Kupoprodaja dva gonjaja zemlje – pašnjaka u Crnodolu po cijeni od 111 libara. 1492.
305. 1492. 28. siječnja. Mleci. Dukala dužda Augustina Barbadica zadarskom knezu i zadarskom kapetanu zbog najma koji vojska plaća za stanovanje u dijelu samostana sv. Dominika. 1492.
306. 1492. 10. veljače. Zadar. Zadarski hospicij kupuje tri gonjaja pašnjaka u Crnodolu za 4 zlatna dukata. 1492.
307. 1492. 11. ožujka. Zadar. Neki maslinici i zemlje na Pašmanu prodaju se na dražbi. 1492.
308. 1493. 19. studenog. Zadar. Parnica protiv kolona koji ne obrađuje vinograd. 1493.
309. 1494. 21. ožujka. Zadar. Parnica zbog 28 libara. 1494.
310. 1494. 10. listopada. Zadar. Prodaje se na dražbi imanje u Lukoranu što se sastoji od vinograda i oranica. 1494.
311. 1494. 28. rujna. Zadar. Kupoprodaja kuće u Zadru dijelom zidane, a dijelom drvene za koju se plaća 32 novčića godišnjeg najma po cijeni od 67 libara. 1494.
312. 1495. Zadar. Kupoprodaja neke zemlje. 1495.
313. 1495. 7. siječnja. Zadar. Parnica zbog 4 gonjaja zemlje u Crnodolu. 1495.
314. 1495. 13. siječnja. Zadar. Kupnja nekih pašnjaka, vinograda i oranica u Lukoranu na dražbi za 60 zlatnih dukata, ostali troškovi. 1495.
315. 1495. 20. ožujka. Zadar. Kupoprodaja dva gonjaja vinograda za 33 libre. 1495.
316. 1495. 8. travnja. Zadar. Spor zbog izvršenja neke oporuke. 1495.
317. 1495. 7. kolovoza. Zadar. Parnica zbog zemalja samostana sv. Dominika u Crnodolu. 1495.
318. 1496. 12. kolovoza. Zadar. Parnica zbog 40 dukata za mise zadušnice. 1496.
319. 1496. 17. ožujka. Zadar. Samostan sv. Dominika u Zadru prima na dar zidanu otkrivenu kuću na tuđoj zemlji za koju se plaća 6 libara godišnjeg najma. 1496.
320. 1496. 20. siječnja. Zadar. Parnica zbog 24 libara u korist samostana sv. Dominika. 1496.
321. 1495. 21. kolovoza. Zadar. Parnica samostana sv. Dominika protiv majstora Grge Jurinića. 1495.
322. 1498. 17. rujna. Zadar. Kupoprodaja 12 gonjaja vinograda i maslinika u Crnom za 100 dukata. 1498.
323. 1498. 31. kolovoza. Zadar. Parnica Ivana Našića zbog 14 libara. 1498.
324. 1498. 12. studenog. Zadar. Samostan sv. Dominika vodi parnicu zbog neke zemlje u Crnodolu. 1498.
325. 1500. 14. svibnja. Zadar. Presuda u korist samostana sv. Dominika u Zadru. 1500.
326. 1496. 3. veljače. Zadar. Parnica zbog dva gonjaja zemlje. 1496.
327. 1500. 7. ožujka. Oporuka. Ostavlja se mnogo odjevnih i ukrasnih predmeta. U nastavku ostavinska rasprava koju vodi knez. 1500.
328. 1500. 14. rujna. Zadar. Oporuka Magdalene Galazzo pisana na talijanskom jeziku. 1500.
329. 1500. 11. studenog. Zadar. Ostavinska rasprava, oporuka je dijelom u korist samostana sv. Dominika. 1500.
330. 1501. 8. siječnja. Zadar. Ostavinska rasprava, oporuka je dijelom u korist samostana sv. Dominika. 1501.
331. 1501. 3. veljače. Zadar. Samostan sv. Dominika stječe nagodbom neke zemlje u Liskovici. 1051.
332. 1501. 24. ožujka. Zadar. Parnica samostana sv. Dominika protiv kovača zbog nekog materijala. Prijevoznik brodom gubi parnicu. 1501.
333. 1502. 24. ožujka. Zadar. Prijepis isprave od 332 iz 17.st. na papiru. 1502.
334. 1501. 3. veljače. Zadar. Pitanje najma kuće samostana sv. Dominika. 1501.
335. 1501. 6. rujna. Zadar. Kupoprodaja 12 gonjaja vinograda i maslinika u Gaženici za 60 zlatnih dukata. 1501.
336. 1501. 23. listopada. Bračni ugovor Ivane Matijević iz Šibenika, vrijednost miraza 300 libara. 1501.
337. 1502. 5. lipnja. Zadar. Na dražbi se prodaje kuća dijelom zidana, a dijelom kamena u blizini sv. Šime u Zadru. 1502.
338. 1502. 21. listopada. Zadar. Spor i ostavinska rasprava u korist samostana sv. Dominika u Zadru. 1502.
339. ? Zadar. Nedatirani ulomak jednog instrumenta o provođenju u djelo oporuke Jurja Venture iz 09. 11. 1498. Indikcija ovog nadnevka posve je pogrešna. 1498.
340. 1502. 18. veljače. Zadar. Spor zbog oporuke Marije Zadulin koja je ostavila jednu škrinju samostanu sv. Dominika. 1502.
341. 1503. 22. ožujka. Zadar. Rasprava zbog 32 dukata koji su crkvi sv. Platona oporučno ostavljeni. 1503.
342. 1503. 8. ožujka. Zadar. Parnica zbog 6 libara i 4 novčića iz oporuke. Parnicu vodi samostan sv. Dominika. 1503.
343. 1503. 3. travnja. Zadar. Parnica samostana sv. Dominika zbog 40 oporučno ostavljenih dukata. 1503.
344. 1503. 28. travnja. Zadar. Samostan sv. Dominika dijeli zemlju u Liskovici sa Antom Detrico. 1503.
345. 1503. 4. svibnja. Zadar. Isprava u povodu neizvršavanja obveza nekog obrtnika prema samostanu sv. Dominika. 1503.
346. 1504. 4. srpnja. Zadar. Na ostavinskoj raspravi pojavljuje se udovica majstora Ante Vidulića, koja se preudaje a prvi muž je ostavio svoju imovinu samostanu sv. Dominika. 1504.
347. 1504. 4. srpnja. Zadar. U predmetu iz isprave 346 samostan sv. Dominika odriče se nasljedstva u korist udovice Margarete Vidulić zbog njezine žarke vjere. 1504.
348. 1504. 10. kolovoza. Zadar. Neke zemlje i vinogradi na otoku Ugljanu, u Kalima se prodaju na javnoj dražbi. Kupuje ih samostan sv. Dominika za 92 dukata, postoji prijepis na papiru od 08.lipnja 1628. 1504.
349. 1503. 17. studenog. Zadar. Ugovor o kolonatu , vlasnik zemlje je samostan sv. Dominika. 1503.
350. 1503. 29. rujna. Zadar. Dva gonjaja zemlje u Banju, na otoku Pašmanu prodaju se na javnoj dražbi, kupac je samostan sv. Dominika. 1503.
351. 1504. 15. siječnja. Zadar. Namiruje se dug od 173 libre za kupnju kućice u Zadru. 1504.
352. 1504. 4. srpnja. Zadar. Oporuka Ante Vidulića, prijepis isprave od 347. 1504.
353. 1504. 4. srpnja. Zadar. Udovica Ante Vidulića moli dominikanskog provincijala da joj prepusti plodouživanje muževljeve imovine, s obzirom da se preudala i opet ostala udovica. 1504.
354. 1504. 19. studenog. Zadar. Bračni ugovor Margarite, udovice Ante Vidulića. 1504.
355. 1505. 3. siječnja. Zadar. Imanje u Lukoranu prodaje se na dražbi, stječe ga samostan sv. Dominika plativši 50 dukata. 1505.
356. 1505. 13. veljače. Zadar. Oporuka koja nije u korist samostana sv. Dominika. 1505.
357. 1505. 13. travnja. Zadar. Parnica Nikole Fumatisa i samostana sv. Dominika zbog zemalja u Kukljici, nagodba, parnica je zbog oporuke. 1505.
358. 1505. 24. travnja Zadar. Nagodba u parnici Nikole Fumatisa i samostana sv. Dominika u Zadru. 1505.
359. 1505. 2. studenog. Zadar. Sporazum na temelju bračnog ugovora Lucrezie Scutarini vrijednog 600 dukata. 1505.
360. 1506. 14. ožujka. Zadar. Oporuka u korist samostana sv. Dominika u Zadru. 1506.
361. 1506. 21. kolovoza. Zadar. Parnica na temelju oporuke Petra Lordanića kojom se sammostanu ostavlja kuća. 1506.
362. 1506. 30. listopada. Zadar. Parnica zbog oporučno ostavljene kuće. 1506.
363. 1506. 14. studenoga. Zadar. Oporuka Margarite ud. Ante Vidulića dijelom u korist samostana sv. Dominika. 1506.
364. 1501. 20. kolovoza. Zadar. Ninski biskup Šime Divnić-Difnico ostavlja svoju imovinu u Zadru i na otoku Ugljanu svojim rođacima u Šibeniku. 1501.
365. 1507. 3. (?) Zadar. Samostan sv. Dominika kupuje zajedno gornjaja maslinika na različitim pozicijama na Bokanjcu za 90 dukata. 1507.
366. 1507. 16. prosinca. Zadar. Iznajmljuje se kuća u blizini samostana sv. Dominika. Isprava je pisana na talijanskom jeziku. 1507.
367. 1507. 17. lipnja. Zadar. Parnica zbog neke zemlje obitelji Fumati u Kukljici. 1507.
368. 1507. 4. srpnja. Zadar. Oporuka čovjeka čija se loza gasi, većinom u korist samostana sv. Dominika. 1507.
369. 1507. 9. svibnja. Rim. Povlastice pape Julija II dominikancima preko legata, albanskog biskupa, spominje se njihova imovina, razni predmeti. 1507.
370. 1508. 13. kolovoza. Zadar. Parnica u kojoj samostan sv. Dominika stječe neke zemlje na temelju jedne oporuke. 1508.
371. 1508. 14. prosinca. Zadar. Posveta oltara u dominikanskoj crkvi u Zadru. 1508.
372. 1509. 28. ožujka. Zadar. Ostavinska rasprava, knez određuje da izvršitelji oporuke plate pogodbene i druge troškove. 1509.
373. 1509.22. ožujka. Zadar. Ostavinska rasprava dijelom u korist samostana sv. Dominika. 1509.
374. 1509. 26. travnja. Zadar. Oporuka Pavla Petrića, ninskog vlastelina i zadarskog građanina u korist svog nećaka i samostana sv. Dominika, ostavlja zemlje u Petrčanima. 1509.
375. 1510. 13. travnja. Zadar. Parnica oko izvršenja trgovačkog ugovora. 1510.
376. 1510. 15. studenog. Zadar. Oporuka u korist samostana sv. Dominika, oporučiteljica će u tom samostanu biti sahranjena. 1510.
377. 1511. 22. siječnja. Nin. Dioba nekog imanja, pri čemu samostan sv. Dominika nešto stječe. 1511.
378. 1511. 15. siječnja. Zadar. Spor samostana sv. Dominika i sv. Marije zbog sahrane neke oporučiteljice, presuda u korist prvog samostana. 1511.
379. 1511. 26. siječnja. Zadar. Pokrivena drvena kuća prodaje se na dražbi za 28 libara. 1511.
380. 1512. 29. ožujka. Zadar. Bračni ugovor, miraz od 270 libara. 1512.
381. 1512. 18. ožujka. Zadar. Presuda u parnici između samostana sv. Nikole i sv. Dominika u Zadru. 1512.
382. 1513. 8. svibnja. Zadar. Na javnoj dražbi prodaju se dva gonjaja vinograda. 1513.
383. 1513. 20. svibnja. Zadar. Na javnoj dražbi prodaje se tri gonjaja vinograda. 1513.
384. 1513. ? lipanj. Zadar. Sto dukata ostavljenih oporučno za dogradnje na samostanu sv. Dominika. 1513.
385. 1513. 15. prosinca. Zadar. Parnica zbog pet dukata što je cijena za konja. 1513.