Propisi

Arhivsko zakonodavstvo

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018)

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)

Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima (NN106/07)

Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99)

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja u arhivima (NN 65/04)

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07)

Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj stuci (NN 107/10)

Uredsko poslovanje

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/1988)

Akti DAZD-a

Plan nabave za 2019. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2019. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

* Statut

Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva i radu čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Plan programske djelatnosti 2020.

* Plan aktivnosti 2019.

* Pravilnik o blagajničkom poslovanju

* Pravilnik o načinu praćenja i naplate prihoda