Propisi

Arhivsko zakonodavstvo

* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18NN 98/19)

* Pravilnik o upravljanju dokumentarim gradivom izvan arhiva (NN, 105/2020)

* Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02106/07)

* Pravilnik o korištenju javnog arhivskoga gradiva (NN 121/19)

* Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/19)

* Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)

Uredsko poslovanje

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/1988)

Akti DAZD-a

Plan nabave za 2019. godinu: Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2019. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

* Statut

Pravilnik o radu čitaonica Državnog arhiva u Zadru

Plan programske djelatnosti 2020.

* Plan aktivnosti 2019.

* Pravilnik o blagajničkom poslovanju

* Pravilnik o načinu praćenja i naplate prihoda